Shubhamangala Lyrics

3.6/5 stars from 200 users. Reviews: 50.
Shubhamangala Lyrics

Shubhamangala

shubha mangaLA sumuhUrtavE shubhavELe
abhilAsheyA anubandhavE kareyOlE
chaitra vasantave manTapa shAle
tArAlOkada dIpamAle
sadAnurAgave sambandha mAle
badukE bhOgada rasarAsa lIle
I jIvanavE navaranga shAle
youvana kAlave Ananda lIle
hrudaya milanavE harushada hAlele
badukE sumadhura snEha sankOle
bhAvatarangave saptapadi nAgOle
bhAvaikya gAnave uruTaNe uyyAle
bhAvOnmAdave shrungAra lIle
badukE bhAvada navarAgamAle

Comments

0 comments
0 more comments