Padamati Sandhya Ragam Lyrics

Pibaree Ramarasam - Padamati Sandhya Ragam Lyrics


Pibaree Ramarasam

SP Balu:
pibare raama rasam rasame pibare raama rasam
pibare raama rasam rasame pibare raama rasam

janana marana bhaya sokavidooram
sakala shaastra nigamaagama saaram

SP Sailaja:
janana marana bhaya shokavidooram
sakala shaastra nigamaagama saaram

SP Balu:
janana marana bhaya shokavidooram
sakala shaastra nigamaagama saaram

SP Sailaja:
pibare raama rasam rasame pibare raama rasam
pibare raama rasam rasame pibare raama rasam

SP Balu:
“pibare”

SP Sailaja:
shuddha paramahamsa aashrama geetam
sukasounata koushika mukhapeetham

SP Balu:
shuddha paramahamsa aashrama geetam
suka sounata koushika mukhapeetham
shuddha paramahamsa aashrama geetam
sukasounata koushika mukhapeetham

SP Sailaja:
pibare raama rasam rasame pibare raama rasam

SP Balu:
pibare raama rasam rasame pibare raama rasam raama rasam raama rasam

3 Comments