Kshana Kshana Lyrics

Kshana Kshana - Kshana Kshana Lyrics


Kshana Kshana

dhin tarakatara tum tanakatara kshana kshana
ariyada marama kalada dharama kshana kshana
kalawe sutaka kshana kshna, illelaru patak kshana kshana
neneyo nondu naduweu dondu kalada niyamano
kshana kshana prati kshana, kshana kshana - (2)

tak dhini dhinita kalada gunita kshana kshana
hechhe gu yechhara yechhara kshana kshana
kalada chakra kshana kshana, nellad yentra kshana kshana
idara tantra telayo idra sadiyoda vismyawa
kshana kshana prati kshana, kshana kshana - (2)

yug yug dinda mugiyada bandha kshana kshana
ninneya ninnige naliya nalige kshana kshana
idane ninnawe kshana kshana, ee kshana nerayo kshana kshana
kala ninna aada girali kalawe ninado
kshana kshana prati kshana, kshana kshana - (2)

2 Comments