Miss you Daddy

Shubhamangala Lyrics

Shubhamangala - Shubhamangala Lyrics


Shubhamangala

shubha mangaLA sumuhUrtavE shubhavELe
abhilAsheyA anubandhavE kareyOlE
chaitra vasantave manTapa shAle
tArAlOkada dIpamAle
sadAnurAgave sambandha mAle
badukE bhOgada rasarAsa lIle
I jIvanavE navaranga shAle
youvana kAlave Ananda lIle
hrudaya milanavE harushada hAlele
badukE sumadhura snEha sankOle
bhAvatarangave saptapadi nAgOle
bhAvaikya gAnave uruTaNe uyyAle
bhAvOnmAdave shrungAra lIle
badukE bhAvada navarAgamAle

3 Comments