Miss you Daddy

Swathi Kiranam Lyrics

Aanati Neeyara - Swathi Kiranam Lyrics


Aanati Neeyara

aa..
aanati neeyaraa haraa
sannuti sEyagaa sammati neeyaraa doraa sannidi chEragaa
aanati neeyaraa haraa
sannuti sEyagaa sammati neeyaraa doraa sannidi chEragaa
aanathi neeyaraa haraa

nee aaNa lEnidE grahimpa jaaluna vEdaala vaanitO virinchi vishwa naaTakam
nee saiga kaanidE jagaana saaguna aayOgamaayatO muraari divyapaalanam
vasumatilO prati kshaNam pasupati nee adheenamai
vasumatilO prati kshaNam pasupati nee adheenamai
kadulunu gaa sadaa sadaaSiva
aanati neeyaraa haraa
ni nii sa ni pa nii pa ma ga sa ga
aanati neeyaraa
achalanaadha archintunu ra
aanathi neeyaraa
pama pani pama pani pama pani gama pani
sani saga sani saga sani saga pani saga
gamagasaa nipama gamagasa magasani
aanati neeyaraa

jangama devara sEvalu gonaraa
mangala daayaka deevenaliDDara
SaashTaamgamu ga danDamu chEtu ra
aanati neeyaraa
saanipa gamapanipama
gamaga papa papa
mapani papa papa
gagama gasa sasa
nisaga sasa sasa
saga gasa gapa pama pasa nisa
gasani saga saga
sani saga saga
paga gaga gaga
sani saga ga
gasaga ga
pada gasa ga ma sa ni pamaga ga
aanati neeyaraa

Sankara sankinchakura
vanka jabilini jaDanu muDuchukoni
vishapu naagulanu chankanettukoni
nilakaDa nerugani ganganEli ee vankanEli naa vankanokka
kaDaganti choopu paDaneeyavEni ni kinkarunika sEvinchukondura
aanati neeyaraa
papa pamapa ninipamagasa gaga
papa pamapa ninipamagasa gaga
gamapani ga mapanisa ma panisaga ni sa pa ni ma paa gaa maa sa
papa pamapa ninipamagasa gaga
gamapani gaa
mapanisa maa
panisaga ni sa pa ni ma pa ga ma sa gaa ma
papa pamapa ninipamagasa gagaa
gamapani gamapani sa mapanisagani
gamapani gamapani sa mapanisagani
sa pani ma pa ga ma sa ga ma
papa pamapa ninipamagasa ga gaa
gaamapani gamaapaani sa mapaanisagani
sa pani ma pa ga ma sa ga ma
papa pamapa ninipamagasa ga gaaa gaa
gaga mama papa niga taka takiTa takadimi
mama papa ninisama taka takiTa takadimi
papaninisasa gani taka takiTa takadimi
sapani mapa gama sagama
papa pamapa ninipamagasa ga gaa

raksha dhara sikshaa deeksha dhraksha
viroopaksha nee krupaaveekshaNaapEkshita prateekshaNupEksha chEyaka
pareeksha chEyaka rakhsa raksha anu praardhana vinaraa

aanati neeyaraa haraaa
sannuti sEyaga sammati neeyara
dora sannidi chEragaa
aanati neeyaraa haraaa

3 Comments